برچسب » کمیته ملی بیماری های غیر واگیردار

میکروبیوم بر شدت بیماری کووید ۱۹ تاثیرگذار است
3 ماه قبل
اهمیت میکروبیونا و کرونا

میکروبیوم بر شدت بیماری کووید ۱۹ تاثیرگذار است

میکروبیوتا با ترشح متابولیت های مختلف، میزان ترشح سیتوکین ها و پاسخ های التهابی را در بدن تنظیم می کند و از این طریق بر شدت بیماری کووید - ۱۹ تاثیرگذار است