برچسب » کرونا در بیمارستان

مصاحبه و گزارش : ببینید در بیمارستان های کرونایی چه خبر است
3 ماه قبل
بیمارستانی در مشهد

مصاحبه و گزارش : ببینید در بیمارستان های کرونایی چه خبر است

خبرنگار ستاد مردمی کرونا به داخل بیمارستانی در مشهد رفته و از وضعیت کرونا گزارش تهیه کرده است