برچسب » کرونا در آمل

ازدحام تاسف برانگیز مردم در جشنواره اسب آمل در اوج کرونا
3 ماه قبل
در یک اقدام غیر قابل باور اتفاق

ازدحام تاسف برانگیز مردم در جشنواره اسب آمل در اوج کرونا

ز آنجاییکه در شرایط خطر عقل حکم می کند تا ایمنی را رعایت کنیم ، متاسفانه همچنان شاهد بی فکری و بی مسوولیتی برخی افراد سهل انگار هستیم که در اجتماعات با ازدحام بالا شرکت کرده و نه خبری از ماسک است و نه خبری از فاصله گذاری اجتماعی