برچسب » پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

چالش‌های بازگشایی حوزه‌های گردشگری در شرایط کرونایی
3 ماه قبل
چالش های کرونا در حوزه گردشگری

چالش‌های بازگشایی حوزه‌های گردشگری در شرایط کرونایی

برخی حوزه‌های گردشگری به نسبت دیگر مشاغل و مجموعه‌های موجود در توریسم از بازگشایی ایجاد شده در شرایط کرونایی به لحاظ خروج از رکود اقتصادی نفع بیشتری می‌برند.