مقابله با کرونا

حکومت نظامی سلامت

اهمیت برقراری حکومت نظامی سلامت و واگذاری بخش زیادی از مبارزه با ویروس کرونا به مردم

اهمیت برقراری حکومت نظامی سلامت و واگذاری بخش زیادی از مبارزه با ویروس کرونا به مردم  اگرچه اعمال محدودیت های تردد، بستن بازارها، و قبول وارد شدن خسارت به اقتصاد...

02:00
هفت ماه از کرونا گذشت

7 ماه از درخواست ستاد مردمی مقابله باکرونای خراسان رضوی برای ممنوعیت مسافرت های غیرضروری گذشت

در اوایل فروردین ۹۹ دبیر ستاد مردمی پشتیبانی مقابله با کرونای خراسان رضوی پیشنهاد برقراری شرایط ویژه سلامت را ارائه و درخواست نمود تا سرکوب دشمنی به نام کرونا، سفر‌های...

کمتر از 30 ثانیه