مبارزه با کرونا

حکومت نظامی سلامت

اهمیت برقراری حکومت نظامی سلامت و واگذاری بخش زیادی از مبارزه با ویروس کرونا به مردم

اهمیت برقراری حکومت نظامی سلامت و واگذاری بخش زیادی از مبارزه با ویروس کرونا به مردم  اگرچه اعمال محدودیت های تردد، بستن بازارها، و قبول وارد شدن خسارت به اقتصاد...

02:00