برچسب » فهرست نهایی کالا و اقدامات آسیب رسان

فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت در سال ۹۹
3 ماه قبل
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت در سال ۹۹

هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع است.