برچسب » شیوه نامه کد ۱۹۰۰

سازمان هواپیمایی کشوری : پروتکل بهداشتی رعایت نشود محدودیت‌ها باز می‌گردد
3 ماه قبل
بازگشت محدودیت های کرونا

سازمان هواپیمایی کشوری : پروتکل بهداشتی رعایت نشود محدودیت‌ها باز می‌گردد

بازرسی‌های مستمر سازمان هواپیمایی کشوری از بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد و چنانچه کوتاهی در این زمینه مشاهده شود به بخش مربوطه تذکر کتبی و در صورت تکرار طبق مقررات برخورد خواهد شد