برچسب » شهرداری شیراز

استفاده از ماسک در ناوگان حمل و نقل عمومی شیراز اجباری شد
4 ماه قبل
استفاده از ماسک در ناوگان حمل و نقل شیراز

استفاده از ماسک در ناوگان حمل و نقل عمومی شیراز اجباری شد

شهردار شیراز، کنترل ترددها، تب سنجی، نظارت بر استفاده از ماسک توسط پرسنل و مراجعه کنندگان و تعبیه تشت مواد ضدعفونی کننده در ورودی دوایر مختلف را بر عهده مدیران و با هماهنگی حفاظت فیزیکی شهرداری دانسته است