برچسب » دانشگاه خوارزمی

تمام امتحانات دانشگاه خوارزمی مجازی شد
4 ماه قبل
آموزش مجازی

تمام امتحانات دانشگاه خوارزمی مجازی شد

مطابق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه خوارزمی و با توجه به افزایش شیوع بیماری کویید ۱۹ مصوب شد تمام امتحانات تمامی مقاطع در نیمسال دوم ۹۸ بصورت مجازی برگزار شود.