اماکن عمومی مستعد ترین بخش های دارای پتانسیل بالا در ابتلا به کرونا می باشند و یکی از این محل ها نانوایی ها هستند که به دلیل قرارگیری در دسته...