تعدادی از متخصصین روانپزشکی و پژوهش گران در مورد خطر شیوع اختلال عاطفی فصلی در کرونا به علت استرس ناشی از بیماری کرونا هشدار داده اند.. اختلال عاطفی فصلی (SAD)...