آدرس دبیرخانه :

خراسان رضوی، مشهد، خیابان بهار

تلفن دبیرخانه :

05138051000

روابط عمومی :

09156143742

پشتیبانی :

09155586990

پست الکترونیک :

info(at)setadcorona.com