دسته : آموزش و پیشگیری

آموزش نگهداری از بیماران کرونایی حرفه ای

دستورالعمل کامل و حرفه ای استقرار و مراقبت از بیماران کرونا | بروز شده |

دستورالعمل مراقبت بیمارانکووید19در واحد بستریاولیه2مقدمه با توجه به افزایش بیماران مبتلا بهکووید 19نیازمند بستری ومحدودیت امکان بستری کلیه بیماران مبتلا به کووید 19لازم است بیمارانی که در مرحله خفیف یا...

02:01