کرونا و کودک

بهداشت کودکان و بیماری های واگیردار

فرزندان ما همواره در معرض خطرات و تهدیدات اجتناب ناپذیر هستند و لزوم پیش بینی اقدامات لازم برای حفظ امنیت و سلامت آنها کاری است که از والدین بافکر و مسوولیت پذیر بر می آید. با این مقدمه هم اکنون در شرایطی هستیم که بیماری های واگیردار از جمله ویروس کرونا نقش بسزایی را در جهت هدف قرار دادن کودکان مان ایفا می کنند. ما بر روی دو نکته تاکید داریم که اولین آن لزوم رعایت بهداشت و اعمال پیش گیرانه بوده و دومین نکته آشنایی بچه ها با این بیماری و آمادگی آنها در رویارویی با خطر می باشد. در این بخش ضمن اینکه مواردی را برای اقدامات پیشگیرانه در اختیارتان قرار می دهیم از شما تقاضا داریم تا کودکان تان را با این ویروس به روشی ساده و به زبان خودشان آشنا نمایید.