پویش بزرگ نذر ماسک

بزرگ ترین پویش مردمی کشور به نام پویش نذر ماسک در استان خراسان رضوی شروع شده است و تا کنون توانسته ایم با استعانت از الطاف پروردگار و مهر مردم خوب ایران حمایت چهره های شاخص کشوری و مسوولین را بدست آوریم . از شما خوبان گرنقدر خواهشمندیم در این راه طولانی پر خیر و برکت یاری رسان هموطن هایمان باشیم :