شماره حساب ستاد مردمی کرونا خراسان رضوی
شماره حساب ستاد مردمی کرونا خراسان رضوی


شماره حساب بانک ملی ۰۱۱۳۹۸۱۳۹۸۰۰۲

بنام ستاد مردمی پشتیبانی مقابله با عواقب کرونا استان خراسان رضوی

این حساب زیر نظر اعضای معزز ستاد و به دستور استاندار محترم هزینه می شود